Posts RSS Comments RSS 128 Inlägg och 523 Kommentarer

Insplanet inför Q2-07

kategori: Insplanet, Småbolag, Analys

Analys av Insplanet

Aktuell kurs: 18 kr
Antal aktier: 11,6 miljoner
Börsvärde: 209 mkr (varav kassa 23 mkr)
Nästa rapport: 22 augusti 2007
www.insplanet.com

Insplanet graf

Börsintroduktion

Insplanet introducerades på first north under förra årets börsoroligheter i maj/juni, och trots att aktien övertecknades sjönk kursen initialt en bit under emissionskursen på 16 kr. Introduktionen var en kombinerad emission/ägarspridning om totalt 3 miljoner aktier (varav 1.9 miljoner ägarspridning och 1.1 miljoner nyemission).

Affärsidé

Insplanet är störst i sverige på förmedling av sakförsäkringar till privatpersoner. Som kund gör man en förfrågan via internet där man fyller i de uppgifter som behövs varpå en säljare från Insplanet kontaktar dig via telefon och informerar lite om premier och villkor för de mest prisvärda försäkringar bland de försäkringsbolag som man har avtal med.

Cirka hälften av alla som gör en försäkringsfråga hos Insplanet köper också en försäkring.

“De fyra stora”, TryggHansa, If, Folksam och Länsförsäkringar, finns ej bland Insplanets utbud, och kommer troligen aldrig göra det heller då de (enligt Insplanet) har valt att inte sälja via externa kanaler såsom Insplanet.

Något som kommer men ännu inte är igång, är att kunna jämföra och teckna försäkringar (i första hand motorförsäkringar) direkt online.

Insplanet förmedlade under 2006 försäkringar för 268 mkr, vilket uppskattas motsvara ca 4% av nyteckningen av sakförsäkringsmarknaden i Sverige. Det borde alltså finnas gott om utrymme att växa ett tag framöver. Det borde också finnas goda möjligheter att framgångsrikt etablera sig i andra nordiska länder, men bolaget säger att det inte är aktuellt då tillväxttakten fortfarande är så pass hög i sverige.

Ersättningen består förstås i att Insplanet får betalt av försäkringsbolagen för de försäkringar som de förmedlar. Insplanet har jobbat med två typer av ersättning. En är engångsersättning där en engångssumma erhålls för varje såld försäkring. Den andra är beståndsersättning, där Insplanet erhåller en del av premien under hela försäkringens livslängd.

Bolaget har under ett par år gått från enbart engångsersättning till i nästan uteslutande beståndsersättning, vilken bedöms vara både mer ekonomiskt liksom affärsmässigt fördelaktig.

“Problemet” är att övergången från engångsersättning till beståndsersättning pressat bolagets intäkter och marginaler på kort sikt, något som aktiemarknaden inte har uppskattat, men borde gynna både bolaget och kursen på lite sikt. Mer om detta senare.

Bolaget har aldrig redovisat exakt hur stor den genomsnittliga engångsersättningen varit, men räknar man lite på det så kommer man fram till att den borde varit åtminstone 20% av försäkringspremien. Aktuell avkastning på beståndet redovisas däremot, och har legat konstant på 10% de senaste kvartalen.

Vid sidan av att direkt sälja till konsument har Insplanet börjat erbjuda andra aktörer som vill sälja konsumentförsäkringar att licensiera deras affärssystem, inklusive avtal med försäkringsbolag etc. Det innebär en möjlighet för dessa återförsäljare att börja sälja och bygga upp ett försäkringsbestånd, men utan att behöva förhandla om avtal och bygga upp egna affärssystem. Insplanet tar en del av intäkterna som betalning. När ett sådant här samarbete är igång, så borde förstås de intäkter som Insplanet erhåller vara nästan gratis.

Hittills har avtal med två företag tecknats, Factor Insurance Broker och Fragus. Några relevanta intäkter från dessa samarbeten har dock ännu ej erhållits, men beräknas komma igång under 2007.

Hur intäkterna redovisas

För att göra en rimlig analys av Insplanet är det viktigt att förstå hur beståndsintäkterna redovisas. När en beståndsgrundande försäkring säljs så redovisas första årets intäkter direkt vid försäljningstillfället. Däremot så redovisas inte intäkterna från de förnyade försäkringarna förrän premierna har betalats av kunden. Ungefär hälften av försäkringarna betalas månadsvis via autogiro, vilket alltså innebär att det tar upp till ett år efter själva förnyelsen innan hela det årets förnyelseintäkt har redovisats.

Exempel. Bolaget säljer 1:a januari 2007 en försäkring med premie på 4000 kr, som ger en beståndsavkastning på 10%. Kunden betalar månadsvis med autogiro och försäkringen börjar löpa från försäljningsdatumet.

Då redovisas 400 kr vid försäljningstillfället, delvis i q1-07 rapporten. Om försäkringen sedan löper vidare (med andra ord ej sägs upp av försäkringstagaren) så kommer de första beståndsintäkterna redovisas q1-08, 400/4= 100 kr. Ytterligare 100 kr kommer redovisas i respektive kvartal under 2008.

Något som kommer ha mycket stor påverkan på värdet på Insplanet är förnyelsegraden i beståndet. Sakförsäkringsmarknaden som helhet verkar ligga runt 80%. Där kommer nog inte Insplanet hamna, då deras kunder sannolikt är mer benägna att byta försäkringar än genomsnittet.

Man kan uppskatta ungefärligt vad Insplanet hittills har haft för förnyelsegrad, och lite beroende på vad man gör för antaganden hamnar man på 50-60%. Man har flaggat för att man kommer lägga ner mer energi på att få kunderna att stanna när beståndet har vuxit till sig. Jag har valt att räkna med 60% i mina prognoser, något som jag hoppas kommer visa sig vara konservativt.

Finansiell utveckling

Nedanstående tabell visar hur såld premievolym, omsättning, rörelseresultat mm utvecklats de senaste kvartalen.

Insplanet resultatutveckling

  q4-05 q1-06 q2-06 q3-06 q4-06 q1-07
Såld premievol 52 57 69 67 75 80
Omsättning 8,6 10,8 13,2 12,9 15,0 14,0
Rör Res 2,35 2,95 3,33 3,60 3,63 1,74
Pers kostn -5,25 -6,05 -7,95 -7,28 -8,56 -9,40
Övr kostn -0,84 -1,52 -1,67 -1,69 -2,41 -2,49
Premiebestånd 115 145 186 222 262 361

Missad prognos q4
Bolaget hade i prospektet en ganska detaljerad prognos, där man prognosticerade en omsättning om 50.75 mkr och rörelseresultat om 14.5 mkr. Premievolymen skulle öka med minst 50% och man bedömde att ca 70% av såld försäkringvolym skulle vara beståndsgrundande.

De finansiella målen, på lång sikt, angavs till 25% årlig tillväxt (mätt i premievolym) och en rörelsemarginal på sikt på 50%.

Prognosen såg bra ut fram till och med q3 där den också upprepades, men när q4 presenterades så fattades det 1 mkr på resultatet, medan omsättningen blev 1 mkr högre än prognosticerat. Detta togs emot med en kursnedgång på 10% från 30 till 27 kr. Bolaget förklarade i rapporten “Vi nådde inte riktigt vårt resultatmål på grund av en något lägre försäljning och därav sämre marginaler än förväntat under fjärde kvartalet”. Detta kändes lite märkligt då omsättningen faktiskt blev högre än prognosen.

Efter kontakt med bolaget så utvecklade man det hela och sa att under q1-q3 låg försäljningen (mätt i premievolym) över prognos, men andelen beståndsgrundande premier låg högre (77% mot prognos om 70%). Man räknade då med att även q4 skulle försäljningen bli högre än prognosticerat, och att den kortsiktiga resultatpressen pga högre andel beståndsgrundande försäkringar skulle kompenseras av den högre försäljningen. Det egentliga problemet var alltså att försäljningensökningen mattades något i q4 mot vad man väntat sig.

Notera att tillväxten (mätt i såld premievolym) överträffade prognosen och notera vidare att om andelen beståndsgrundande försäkringar varit 70% (som prognosticerades) istället för 76,5%, så hade resultatet (och omsättningen) hamnat uppskattningsvis 1,5 mkr högre. Delvis även resultatprognosen hade då överträffats. Insplanet försöker aktivt att förvandla avtalen från engångs till beståndsintäkter, då man bedömer det som både finansiellt och affärsmässigt fördelaktigt. Lite tillspetsat kan man väl säga att tack vara att de var framgångsrika i denna omvandling, så missades resultatprognosen för 06.

I bokslutskommuniken justerades de långsiktiga målen:
Årlig tillväxt avseende nytecknad premievolym: 25-35% (tidigare 25%)
Årlig intäktsökning: 25-35%
Rörelsemarginal: 30-40% (tidigare 50%)

För 2007 prognosticerades:
Högre tillväxt både avseende nytecknad premievolym och omsättning än långsiktiga målet.
Rörelsemarginal i nivå med 2006 (då den var 26%).

Missad prognos q1
Vid q1 rapporten var det dock dags för marknaden att bli besviken igen, kursen föll med drygt 20% beroende på ett svagt rörelseresultat på 1,7 mkr (mot 2,9 mkr året innan).

Samtidigt så visade det sig att man nu förhandlat om nästan alla avtal till att vara beståndsgrundande istället, vilket ledde till att 97% av den nytecknade volymen var beståndsgrundande. Omförhandlingen inkluderade även att man får tillgodoräkna sig tidigare sålda försäkringar med engångsersättning för perioden 2004-2006 i sitt bestånd, vilket gör det lite knepigt att bedöma nettopåverkan av denna omförhandling för q1. Bolaget själv uppger dock att beståndsintäkterna från det omförhandlade beståndet kompenserade de lägre nyteckningsersättningarna under q1, men att det kommer få en negativ inverkan under resten av 2007 om 0.5-2 mkr. Detta förväntas in sin helhet kompenseras under 2008, tack vare ökade beståndsintäkter.

Anledningen till det dåliga resultatet var att man hade experimenterat med högre garantilöner till säljarna, vilket inte utföll väl. Detta experimentet ska nu vara över och “Under andra kvartalet förväntas personalkostnader i relation till omsättning återgå till för bolaget mer normal nivåer”.

I q1 ändrade man också resultatprognosen till att man kan få svårt att uppnå uppsatt rörelsemarginal för året som helhet, men att målsättningen ligger kvar.

I mina ögon så blev inte bara personalkostnaderna högre än väntat utan omsättningen blev lägre än vad jag tycker den borde givet såld premievolym. Det hade varit naturligt att tro att det berodde på att beståndsandelen av sålda försäkringar är nästan 100% nu, men bolaget säger att detta inte gav en negativ effekt i q1. Jag vet inte om det kan vara någon periodiseringseffekt, eller om det finns intäkter som jag missförstått, men det är något i mina modeller som inte sätmmer och det gör att jag avstår från detaljerade prognoser över framtiden tills efter q2 presenteras.

Ägare och insiders

Efter börsintroduktionen så har styrelseledamoten Peter Ahldin ökat rejält från 0,5 milj aktier till 1,394 milj aktier (12% av kapitalet). Peter Ahldin var med och startade Remium och har lyckosamma investeringar som Tradedoubler bakom sig. Men har även varit inblandad i mindre lyckosamma som A brand new world och Letsbuyit. Vid börsintroduktionen av Insplanet så var Remium nästan ensam köpare ett tag och har fortsatt varit stor nettoköpare i perioder. Det verkar rimligt att anta att det är Peter Ahldin som ligger bakom de här köpen.

Utöver detta så är de enda insideraffärerna som är registrerade Niclas Storåkers (VD Avanza) ökning från 378 tusen till 402 tusen aktier. Inga försäljningar har gjorts, förutom de i samband med introduktionen.

Bland de fem största ägarna är det bara Johan Brenner som inte är insider. Han köpte 0,5 miljoner aktier i samband med introduktionen. Johan Brenner har ett förflutet inom bland annat Jobline.se (numera monster.se).

Insplanet större ägare (milj aktier)

Ägare Pre-IPO 31/12-06 30/3-07 26/6-07
Daniel Soussan 3,71 3,01 3,01 3,01
Richard Båge 3,21 2,41 2,41 2,41
Peter Ahldin 0,50 0,96 1,16 1,39
Johan Brenner 0 0,50 0,50 Okänt
Niclas Storåkers 0,38 0,38 0,38 0,40
Göran Stern 0,47 0,32 0,32 0,32
Johan Andersson 0,35 0,19 0,19 0,19
Lars Reinus 0,19 0,19 0,19 Okänt

Sammanfattning och min prognos

Eftersom jag inte riktigt har kontroll på varför omsättningen blev som den blev i q1, så inväntar jag q2 rapporten på onsdag innan jag försöker mig på några mer detaljerade prognoser.

Förhoppningen är att q2 både kommer visa att bolaget är på banan och att aktiemarknaden därmed kan börja värdera upp bolaget, men jag skulle inte direkt bli chockad om även q2 resultatet blir lite av en besvikelse. Därför är det nog inte fel för den mindre spekulative att vänta in rapporten.

Jag vill ändå illustrera potentialen jag ser i bolaget i siffror, genom en översiktlig prognos över utvecklingen av vinst per aktie, och det så viktiga beståndet. Beståndet kommer växa snabbt från en låg nivå, och är förstås anledningen till de kraftiga resultatökningarna som jag prongnosticerar för 2008 och 2009.

Insplanet prognos, uppdateras efter q2

  VPA Bestånd (mkr)
2005 0,25 115
2006 0,84 262
2007P 1,0 560
2008P 1,8 800
2009P 2,6 1050

Prognosen är baserad på en premieförsäljningstillväxt på 35% för resterande 2007, 30% för 2008 och 25% för 2009. Förnyelsegraden på beståndet har jag antagit till 60%.

Det är inte svårt att se kurspotentialen om detta infrias. Men som sagt, först ska bolaget få visa att de har kontroll över personalkostnaderna och att deras prognoser är rimliga.

Det jag vill se i q2 för att inte bli besviken är främst ett bra resultat på typ 3.5 mkr eller mer och en rörelsemarginal runt 25%. Detta skulle vara nyttigt för den framtida trovärdigheten för deras prognoser. Givetvis får inte heller tillväxten mattas av, 35% ökning av nytecknad premievolym (93 mkr) bör man nå även om jämförelsekvartalet var ganska starkt.

Till sist: Jag äger aktier i Insplanet, och garanterar inte korrektheten i uppgifterna ovan. Investering görs på egen risk.

3 kommentarer till “Insplanet inför Q2-07”

 1. måndag, 20 Aug 2007 @ 14:35MatsM

  Tror du att det blir en positiv rapport, och att man ska köpa innan dess, även om man är långsiktig?

 2. måndag, 20 Aug 2007 @ 14:51IPL fan

  Bra analys och intressanta reflektioner. Ska bli mycket spännande att se vad företaget levererar på onsdag morgon!!

  Jag funderar lite på om bolaget kan bli en uppköpskanditat av någon insurance brokers från annat land (läs u.s tex)??
  Det är ju en lönsam affär med stor potential, som än så länge bara hanterar smulor i det stora hela…

  Konkurrensen i Sverige bland internetmäklare är väl obefintlig?

 3. måndag, 20 Aug 2007 @ 23:22Jimmie

  > MatsM,
  som jag antydde i analysen ser jag det lite som spekulation att köpa aktien inför rapporten, jag känner en viss oro att man kommer göra marknaden missnöjd igen. Men å andra sidan är det ju därför aktien är så nerkörd nu.

  När det handlar om längre sikt, och man tror på Insplanets affärside, så har jag svårt att tro att 18-19 kr skulle vara ett dåligt pris att köpa på.

  > IPL fan,
  har inte reflekterat över IPS som uppköpskandidat. Det finns väl inte så många sakförsäkringsmäklare för privatsidan överhuvudtaget. Nordnet har ju en tjänst, och sen finns till exempel www.insfinder.se

  I Insplanets prospekt har man listat marknadsandelarna 2005, och då hade de “fyra stora” 81% av Hem&Villa försäkringsmarknaden och 97% av Trafik&Motor!

  2006, så hade de 79% av Hem&Villa och 95,2% av Trafik&Motor enligt Försäkringsförbundet

  Insplanet uppger att de hade ca 4% (bör bli 5-6% i år) av nyteckningsmarknaden. Aktuellt bestånd (vid q1, 361 mkr) motsvarar ca 1,1% och (min prognos vid årsskiftet 1,7%).

  Med detta vill jag väl egentligen bara konstatera två saker, det finns tillväxtpotential och Insplanet är helt klart en av de största aktörerna utanför “the big four”.

Trackback this post | Feed on Comments to this post

Skriv din kommentar: